איפה הכסף? הכנסות המדינה ממיסים גדלו ב-11%

עֵסֶק

הכנסות רשות המסים ביוני 2022 הסתכמו ב-32.6 מיליארד שקל לעומת 28.2 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד. בשיעורי מס אחידים, עלו הכנסות רשות המסים ב-11%. המסים הישירים עלו ב-18% והמסים העקיפים עלו ב- 2% לעומת יוני 2021.

בכל הנוגע לגביית מס הכנסה מעצמאים ומחברות (ברוטו) – ביוני 2022 הסתכמה הגביה בסעיף זה ב- 8.7 מיליארד שקל לעומת 7.1 מיליארד שקל ביוני 2021. בשיעורי מס אחידים, זוהי עליה של 10%. הגבייה מעצמאים (כולל בעלי מניות בחברות) ירדה ב-11% בעוד שהגבייה מחברות, בנטרול הכנסות מתשלום חריג עלתה ב-20%. הירידה בעצמאים נובעת מגביה גבוהה ביוני 2021 כתוצאה מתשלום מס על רווחי הון במספר תיקים, שרובם בתחום ההיטק. במצטבר מתחילת השנה, עלו ההכנסות ממס הכנסה ב 29%.

בגביית מיסוי מקרקעין – הכנסות המדינה הסתכמו ביוני 2022 ב- 2.5 מיליארד שקל, לעומת 1.7 מיליארד שקל ביוני 2021, זוהי עליה של 41%. הגביה ממס שבח עלתה בשיעור גבוה של 56%. הגביה ממס רכישה עלתה בשיעור של 30%. במצטבר מתחילת השנה עלו ההכנסות ממיסי מקרקעין ב- 61%.

הכנסות המדינה מבלו דלק ירדו כצפוי, לפני ניכוי החזרי הסדר הסולר, הסתכמו ביוני 2022 ב- 1.8 מיליארד שקל ירידה ריאלית של כ- 7% לעומת יוני 2021, וזאת כתוצאה מהפחתת הבלו על דלקים בשיעור של חצי שקל לליטר.

Leave a Reply

Your email address will not be published.